Dự án này có tổng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 30%. Doanh thu dự kiến mà
Malibu có thể tạo ra xấp xỉ 2.000 - 2.500 tỷ đồng.