Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 – Công ty Cổ phần Bamboo Capital

(BCG) Ngày 27/6/2020, Công ty Cổ phần Bamboo Capital tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm tổng kết hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời định hướng chiến lược năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.


Tới tham dự đại hội có sự góp mặt của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bamboo Capital cùng các quý cổ đông, quý đối tác chiến lược và các quý vị phóng viên báo đài.


Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần này, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như sau:
– Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
– Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
– Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020
– Bầu cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
– Thành lập thường trực Hội đồng quản trị và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị
– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
– Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.


Về định hướng chiến lược hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông góp ý và thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức 8%/vốn điều lệ bằng tiền mặt cho năm 2019 sẽ được thực hiện vào quý 3/2020, đồng thời đặt mục tiêu nâng tỉ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm từ 12%/vốn điều lệ cho suốt nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2024.

Nguồn: https://bamboocap.com.vn/